• Logo
  • DESIGN - PRINTING

Bảng giá in biểu mẫu và  Carbonless

100 tờ/cuốn            Giấy: Fort 70gsm
Số lượng (cuốn) 10.3 x 14.5 cm 14 x 20 cm 13.5 x 29.3 cm 20.5 x 29.5 cm 
20  230,000 ₫   210,000 ₫   250,000 ₫   350,000 ₫ 
30  300,000 ₫   330,000 ₫   390,000 ₫   630,000 ₫ 
40  360,000 ₫   450,000 ₫   530,000 ₫   910,000 ₫ 
50  420,000 ₫   570,000 ₫   670,000 ₫   1,120,000 ₫ 
100  700,000 ₫   690,000 ₫   810,000 ₫   1,330,000 ₫ 

 

 

Khổ: 7.3 x 10.3 cm - 50 bộ/cuốn   |   Giấy: Carbonless   |  Bìa trắng, dán keo gáy

Màu in In 1 màu đen  
Số lượng ( cuốn) 2 liên 3 liên Thời gian
50 430,000 ₫ 550,000 ₫ 4 ngày
100 670,000 ₫ 910,000 ₫ 5 ngày
200 1,090,000 ₫ 1,470,000 ₫ 6 ngày
300 1,390,000 ₫ 1,950,000 ₫ 6 ngày
400 1,630,000 ₫ 2,430,000 ₫ 6 ngày
500 1,910,000 ₫ 2,750,000 ₫ 6 ngày

 

Khổ: 14 x 20 cm - 50 bộ/cuốn   |   Giấy: Carbonless   |  Bìa trắng, dán keo gáy

Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên
( cuốn)
10 270,000 ₫ 340,000 ₫ 430,000 ₫ 550,000 ₫
20 410,000 ₫ 600,000 ₫ 750,000 ₫ 1,020,000 ₫
30 540,000 ₫ 850,000 ₫ 990,000 ₫ 1,470 ₫
40 680,000 ₫ 1,060,000 ₫ 1,230,000 ₫ 1,840,000 ₫
50 810,000 ₫ 1,290,000 ₫ 1,470,000 ₫ 2,190,000 ₫

 

Khổ: 13.5 x 29.3 cm - 50 bộ/cuốn   |   Giấy: Carbonless   |  Bìa trắng, dán keo gáy

Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên
( cuốn)
10 320,000 ₫ 460,000 ₫ 550,000 ₫ 690,000 ₫
20 480,000 ₫ 700,000 ₫ 970,000 ₫ 1,340,000 ₫
30 640,000 ₫ 940,000 ₫ 1,330,000 ₫ 1,950,000 ₫
40 800,000 ₫ 1,180,000 ₫ 1,690,000 ₫ 2,510,000 ₫
50 960,000 ₫ 1,420,000 ₫ 2,030,000 ₫ 3,030,000 ₫

 

Khổ: 20.5 x 29.5 cm - 50 bộ/cuốn   |   Giấy: Carbonless   |  Bìa trắng, dán keo gáy

Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên
( cuốn)
10 430,000 ₫ 590,000 ₫ 830,000 ₫ 1,150,000 ₫
20 750,000 ₫ 1,070,000 ₫ 1,310,000 ₫ 1,870,000 ₫
30 1,070,000 ₫ 1,470,000 ₫ 1,790,000 ₫ 2,590,000 ₫
40 1,310,000 ₫ 1,870,000 ₫ 2,270,000 ₫ 3,230,000 ₫
50 1,550,000 ₫ 2,190,000 ₫ 2,670,000 ₫ 3,790,000 ₫

 

khách hàng

Công ty Phong Cách Mới chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực để phục vụ Quý Khách tốt nhất! Đối tác lâu dài đáng tin cậy của bạn!.

In Biểu mẫu - Carbonless

In Biểu mẫu - Carbonless