• Logo
  • DESIGN - PRINTING

SỐ LƯỢNG GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN CHỌN
in catalogue Liên hệ Đặt hàng

Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm    |   Giấy: Couche 150gsm   |   In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 310 480 900 1.440.000 2.420.000
16 trang 340 530 1.020.000 1.640.000 2.780.000
20 trang 370 590 1.140.000 1.840.000 3.130.000
24 trang 400 640 1.240.000 2.020.000 3.470.000
28 trang 420 690 1.340.000 2.210.000 3.800.000
32 trang 460 750 1.450.000 2.410.000 4.160.000
36 trang 480 800 1.550.000 2.580.000 4.480.000
40 trang 510 850 1.650.000 2.760.000 4.810.000
44 trang 540 890 1.750.000 2.930.000 5.130.000
48 trang 580 950 1.860.000 3.130.000 5.510.000
52 trang 600 1.000.000 1.950.000 3.300.000 5.820.000
56 trang 630 1.040.000 2.050.000 3.470.000 6.130.000

 

Khổ: 14.5 x 20.5 cm    |   Giấy bìa: Couche 250gsm - Giấy ruột: Couche 100gsm   |   In 4 màu - Đóng keo gáy
Số lượng 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
48 trang 580 950 1.860.000 3.130.000 5.510.000
52 trang 600 1.000.000 1.950.000 3.300.000 5.820.000
56 trang 630 1.040.000 2.050.000 3.470.000 6.130.000
60 trang 650 1.080.000 2.140.000 3.630.000 6.440.000
64 trang 680 1.130.000 2.250.000 3.830.000 6.820.000
68 trang 710 1.170.000 2.340.000 4.000.000 7.140.000
72 trang 730 1.210.000 2.430.000 4.160.000 7.450.000
76 trang 760 1.250.000 2.520.000 4.330.000 7.760.000
80 trang 790 1.310.000 2.630.000 4.530.000 8.160.000
84 trang 810 1.350.000 2.720.000 4.700.000 8.470.000
88 trang 840 1.390.000 2.810.000 4.870.000 8.790.000
92 trang 860 1.430.000 2.900.000 5.030.000 9.110.000
96 trang 900 1.490.000 3.020.000 5.250.000 9.520.000
100 trang 920 1.530.000 3.110.000 5.420.000 9.840.000

 

Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm    |   Bìa Fort 250 gsm - Ruột Fort 100 gms   |   In 4 màu - Đóng Lò xo
Số lượng 1 cuốn 10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn 40 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 150 cuốn 200 cuốn
12 trang 120 310 480 620 760 900 1.440.000 1.940.000 2.420.000
16 trang 120 340 530 700 860 1.020.000 1.640.000 2.220.000 2.780.000
20 trang 130 370 590 780 960 1.140.000 1.840.000 2.500.000 3.130.000
24 trang 130 400 640 850 1.050.000 1.240.000 2.020.000 2.760.000 3.470.000
28 trang 140 420 690 920 1.140.000 1.340.000 2.210.000 3.010.000 3.800.000
32 trang 140 460 750 1.000.000 1.230.000 1.450.000 2.410.000 3.300.000 4.160.000
36 trang 150 480 800 1.070.000 1.310.000 1.550.000 2.580.000 3.550.000 4.480.000
40 trang 150 510 850 1.130.000 1.390.000 1.650.000 2.760.000 3.800.000 4.810.000
44 trang 160 540 890 1.190.000 1.470.000 1.750.000 2.930.000 4.040.000 5.130.000
48 trang 160 580 950 1.260.000 1.570.000 1.860.000 3.130.000 4.320.000 5.510.000
52 trang 170 600 1.000.000 1.320.000 1.650.000 1.950.000 3.300.000 4.570.000 5.820.000
56 trang 170 630 1.040.000 1.390.000 1.720.000 2.050.000 3.470.000 4.810.000 6.130.000
60 trang 180 650 1.080.000 1.450.000 1.800.000 2.140.000 3.630.000 5.060.000 6.440.000
64 trang 180 680 1.130.000 1.520.000 1.890.000 2.250.000 3.830.000 5.360.000 6.820.000
68 trang 180 710 1.170.000 1.580.000 1.970.000 2.340.000 4.000.000 5.600.000 7.140.000
72 trang 190 730 1.210.000 1.640.000 2.040.000 2.430.000 4.160.000 5.830.000 7.450.000
76 trang 190 760 1.250.000 1.700.000 2.120.000 2.520.000 4.330.000 6.070.000 7.760.000
80 trang 200 790 1.310.000 1.770.000 2.210.000 2.630.000 4.530.000 6.370.000 8.160.000
84 trang 200 810 1.350.000 1.830.000 2.280.000 2.720.000 4.700.000 6.600.000 8.470.000
88 trang 210 840 1.390.000 1.890.000 2.350.000 2.810.000 4.870.000 6.840.000 8.790.000
92 trang 210 860 1.430.000 1.940.000 2.430.000 2.900.000 5.030.000 7.080.000 9.110.000
96 trang 210 900 1.490.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 5.250.000 7.390.000 9.520.000
100 trang 220 920 1.530.000 2.080.000 2.590.000 3.110.000 5.420.000 7.630.000 9.840.000

khách hàng

Công ty Phong Cách Mới chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực để phục vụ Quý Khách tốt nhất! Đối tác lâu dài đáng tin cậy của bạn!.

In catalogue giá rẻ

In catalogue giá rẻ